SERRUPEL
NUÇE
DENGÊ ÊZÎDXAN
SPORT
HEVPEYVÎN
AGAHDARÎ
ÊZÎDATÎ
WARÊN ÊZÎDÎYA
ÇAND û HUNER
LÊKOLÎN
NAVDARÊN ÊZÎDÎ
TURIK (LÎNK)
www.ezidi.de
www.ezidi.eu
www.bexsi.de
 

Tekilî (Kontakt

WEBHOSTING
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ
NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
 

Pêwistîya Civaka Êzîdî, bi Tevgerek Serbixwe heye

Bavê Rizgar

Di dirokê de Êzîdatî weke dîn/olek heri kevnar tê naskirin, ku berî zayînê 2000 sal hene. Lê mixabin,dînê/ola herî kêm di nava olada mayî jî, ola Êzîdatîye e. ligorî hijmarên ku tên zanîn hijmara Êzîdîya nêzîkî 3,5 milyonaye hinek jî, kêmtir dibêjin, jivan nêzîkî 1,5 milyonî li Eraqê dijîn.

Çiqasî ola Êzîdatîyê û Zerdeştîyê jihev cudabê jî, hinek jiwan xwe Zerdeştî dibînin. Civaka Êzîdî li Îraq, Surîyê, Îranê,Tirkîyê,wekî, Sowyeta bere,li Ermenistanê, Ewrupayê dibin astengîyên mezinde jîyana xwe berdevamdiken. Tirsa heri mezin jî eva ku, Êzîdî di nava van civakande bêna windakirinê. Sîgnalên ku têna dayîn jî,

civaka Êzîdî di nava civakên peşketîde û civakên wekirî deye, hedî peviste ku em herf û hadetê xwe (kültura xwe)biparezin, ev jî bêguman ne hesana, lewma jî, ez pir giring û pêwis dibînim, ku divê Êzîdî bibin xwedî hêrz û yêkîtîyek bê afirandin. dibê ku gelek kes anjî mirov bêjin, gelek yêkîtî liser navê Êzîdîyan hatinn çêkirin /afrandin, rasta, û ev yek hatanî iro jî, mevcudin, ez debêjim van jî, li gori delfeten xwe kar u bar jibo ola xwe kirene, lê hatanî bideverekê.

li gori min ew gaven go avetina ji boyi peseroja me gaven diroki bun le ne besa,gelek $ehxsa/mirov hebun dinava van organizasyonade go berjevendiyen xwei $aksi diken pilana pe$i ola xwe u netava xwe difro$en. mixabin jiyana avrupa jiyanek pir zor u zehmete go em  bixwazin ve ola rengin li ser piya behelen gringa em xebateke ji boni van ji biken,ji ber qu ev parcak ji gele kurdin. le belle vexta go em ji dil u can bi rasti em bixwazin gavina ji boi ezidiya u pe$eroja ezidiya  bavejin eme biserkevin. Ev yekitiya go ben sazkirene dive qu tamame ezidiya ego de nava kurdistaneda u ezidiye cihane girede u berpirsiyariya xwe zanibe u teqiliyen xwe bi van partiyen go iro ji hena deyne xabaten van ji neyen bin cav kirene.Li avrupa gelek komela gelek civak hatin afrandin le belle ne serbixwe di me$in,lawma ji ev be serneketin u bahweriya gel/millet ji bi van kesan hedi nema,ji ber qu bi rasti van her tim berjevendiyen $axsi dana pe$ u parastina, ez naxwazim iro roj tu kesi tu $exsi rexnebikem u ez hevi dikem go kes ve ne wek rexne ji bebinen, ji ber qu ev rastiyeka,gele ezidi hertim ji (hela) tarefe mirov u $exse xeyri ola ezidi hatina be karanin u me$andin,ev ji be goman dive qu normal be diten, ji ber qu ola ezidiya tu cari bi rengeki AZAD-SERFIRAZ xwe ifade nekeriya u pirsgerken xwe careser nekirina. <Ez li vir dibejim mixabin neyaren dine/ola ezidiya ji dosten ezidiya betiren, gotinek pe$iya heya go dibejin birindar tene zane birina vi cikasi xedara,ji boni wilo ji tu kese go ne ezidibe nikare reberiye ji bona ezidiya bike u tu cari naye qabulkiren ji,iro roj hatiya!! Go hedi ezidi qaderea xwe bi deste xwe tayin biken u li hev xwedi derkevin.Li vir te diyarkiren go cikas listek xap u xapinok li ser sere ezidiya ten listene, li gori bir u bahweriya min edi roj hatiya go em ji van kesen go dixwazin ola me bifro$in, dijbertiye diken navbera berayen misilman u ezidi em bejin van mirova van kesa edi besa.Em hedi nehelin bi gele kurd u ola ezidiya bilizin. Le careseri ciya? Ez dibejim careseri eva qu ezidi bi xwe ne giredayi tu $exsi tu rexistine siyasi ben.bi xweser partiyeke li ser nave ezidiya go ti$te ezidiya hembez bike u ezidi tew di navde cih bigren, xwe ifade biken,hevceya go ev parti serbixwe be,le giringa veka partiyek kurdi (PARTIYA EZIDIYEN KURD) yani xwe kurd bibine be afrandin u be naskirene.naye we mahna (Wateye)go ev partiya li diji mirovnan yan ji li hember neteva xwe ve be sazkirene di virda lazima go bi $a$i neye fahmkiren. Ne xer,ji ber qu ez ve gave pir girng dibinem,pevistiya ezidiya bi partiyeke bi wi rengi heya,ezidi heta iro roj, ji kurda ne cudane u nayen cudaqirene ji,cawa neynuk ji gost naye cude kirene ezidi ji gele kurda nayen cudakirene( vaqatandine) ev kesen/miroven/ insane bejen ida biken, be ezidi ne kurden u wi ti$ti bi parezen, ev bixwe ne kurda,u ezdayiti ji nasnekiriya,ji ber ku min li jore ji ani ziman ola ezidiya di nava MEZOPOTAMIYADA oleki heri kevnare,qewl u beyten ezidiya giredana jine ezidiya,$al u $apike pey/meren ezidi, HERF U HADET ezidiya, ZIMANE ezidiya,CEJN,IDE,TERIQET,IBADETEezidiya,rabun u runi$tena ezidiya,hata bi we$artina MIRIYE EZIDIYA bi qurtasi kültura ezidiya u her wiha tev bi kurdiya.we kurd ji bimine. Bi sede sala ezidiya li ser xaka kürdistan ala rengin parastina bi ceken kesk u sor u zer li ser piya histina,Zimane kurdi di bin zilm u zora dewleten dagirker da parastina.Ji bo wilo ji ew miroven de bejin ezidi herebin ev dijmine gele kurdin u ev tu cari ji naye qabulkiren go van gotina ji ola ezidiyare bejin. Li gori min ezidi zenginiyek mezinin ji bona kürdistane,hevceya kurda bi ola ezidiya heya li gelek ciha te pirskerene gelo ezidi ji kurdana an kurd ji ezidiyana,bersiva ve ne geleki zora min li jor ji ani ziman ez hev ce nabinem go ez dubarebikem, ji ber qu dirok we bersive dide.yani ezidi kurde resanin . Ev partiya go be sazkirene,dive qu bingeha ve diyar be  vekiri be. ,ji her helle xuewa,ya heri giring ji eva qu demoqrat be,humanbe,(neutral be) be bend be, LI diji her $iqle $erbe,karibe rolla xwe ya oli belize,her tim qaribe, be van ole din eh derdora xwe weka misilmana (Suni)fileh (xacperst) asuri,suryani,qeldani,alawi,teqliyen dostani berfireh bike.dijminatiya tu kesan rexistina neke. Dive qu,weka (Vatiqan)go cihe we li Italya daniya le bes ti$te/hemu bi gi$ti xacpersten cihane yani fileh, asuri ,qeldani ,katolik ,evangeli,ortodox,uhw,bi gisti himbez dike.seroke ve PAPST JOHANIS A rasta belki miroven bejin ev rengeki aristrokrasiya, ne hemdema,li ser xaka walate me nikare bi serkewe, ez dibejim belle kare bi serkewe le bes ev ji mecbura/pevista serokatiya ve were hilbijartin vi wexti di keve nava DEMOQRASIYE!! MIN GOT DI RENGEKI VEQA VATIQAN,WEK MINAK, MODELL, JI BONI EZIDIYA PEVISTA !!! Divirde ez dixwazim diyarbikem go ne tene mala mira,serokatiye hak dikin, pevist go,$ehx,pir,qaval,faqire ezidiya serokatiya We partiye pekbinen. Ji bo we yeke ji partiya go be sazkirene dive qu xebate li ser nujenbuna LALISA NURANI bekarbine, beri her ti$ti,dive qu be nu kirene,weka ree ve, nawa ve be restorasiyonqirene,veka(kahreba) Ceyran,WC,teleqominikasion,u be teybeti li der dora ve otel ben afrandin,ez weya pir gring dibinem ji ber qu Lali$a Nurani ji bona ola ezidiya SEMBOLA.Gelek insan mirov daxwaziya wan ewa qu heca ezidiyai ya muqadez bibine u pe tauef biben,ji xeyni gele ezidi avrupi,misilman daxwaziya wan heya go LALI$A NURANI bi cawe xwe bibinen. Ji boni willo ji ez gring u pevist di binem go xebat li ser wan xalen go min anin ziman be bi karanin,Ji boyi qu em kariben LALISA NURANI biqen bin himaya (UNESCO)!!! Vi wexti tu kes nikare, vek van heri$en davi ego terörista biren li ser parzgehen ezidiya i piroz, ji boyi qu em kariben re li büyeren bi wi rengi bigren pevistiya me be PARTIYA EZIDIYEN KÜRDISTAN HEYA, wi wexti parezgehen ezidiya ve ben parastin.u deriki/bergeheki nu ji boyi a$itiye ve be weqirene. Vaxta go ev ti$ten min kiren rez, ben be karanin vi wexti em zanin go ev parti,serokati ve,bi rasti ji dil u can xebat dike u bahveriye ji eme kariben pe binen!! Min got hewceya/pevistiya ezidiya bi partiyeke heya go mafen ezidiya bi pareze,li gori min wexta em ve gava diroki navejin,hundabuna ezidiya ne dura. Waya kevire divar e fermana 73 ten lekirene,ve care ez bahverkim,go daviya ezidiya ve be, Wexta go ezidi ne xwedi hezben, ne xwedi rexistinben,cihe me ve belki li kurdisan ji tunebe"!! Em nikarin iro roj raye xwe (DENGE) xwe biden ji boni parlemere ezidi tekevin nava PARLEMNTOA HEREMA KURDISTANE. Ez li vir dixwazim pirseke bikem gelo cend parlementaren ezidi di nava parlemento a herema kurdistana azad da hena? Ez karim bi reheti bejim ne yek jI .belki miroven bejin na rasta yek heya ev ji zilame PDK ye. Cima gelo parlemnter ezidi tune? Ji ber qu ezidi li vedere be hezen,be rexistenen,be serokatina,lawma ji nikaren parlementare ji nava ezidiya hilbejeren.Wexta em pe$i li van pirsgereka negrin em nikarin gülü gazine xwe ji tu kesi biken,u bejin cima kursiyen me di nava parlementoa herma kurdistana ba$ur da tune. Le bes wexte em xwedi rexisten ben,eme kariben denge xwe ji bilind beken,li parezgehen xwe xwedi derkevin,li kiteben xwei piroz muqadez xwedi derkevin,u van kiteben xwei giranbiha nujen biken. Megot ew pe$neyareka go mirov karibe li ser genge$a bike,ez hevidikem u bahwerim, go tu astengi ji hela partiye siyasiwa e kurdistan  ve derneakevin. Bilakiz ez di bejim  tu partiye siyasi ve qelma nekin pe$iya ve PARTIYA EZIDIYEN KURDISTAN.Ez di ve bahveriyedema go partiyen kurdistan ve pir kefxwe$ ji biben, ji ber qu ew parti ve xizmete ji ola ezidiyara bike,ve xorten ezidi perverde bike,di ware cand,ziman,hüner,muzik,uhw,wi vexti xizmeta ve partiye tev ji boni kurdistanebe. Ez li vir hedi naxvazim zede direj bikem ez  kombikem u cend xale giring binim ziman li vir. Beri go parti vere damezrandin,bingeh jera hevceya,beri hertu$ti gringa go qomisyonek  be kemani ji 10 mirovan  vere hilbijartin. Ev  qomisyon gringa go xebate  li ser komela  bike u damezrine.Ez bahverim vexta go ev  xalen min anin ziman tevd verin bi karanin, Vi vexti ez tu astengiya jibo damezrandina PARTIYA EZIDIYEN KURDISAN NABINEM. LI SER MODEL EZ DIXWAZIM DI NIVISANDINEKDIDA  ZEDE LI SER BISEKINEM RAVASTIM BERFIRAHTIR BINVISIM.

Şîrove Ramana Azade em jê ne berpirsîyarin